Είσοδος Χρηστών
Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. έχει δημιουργήσει το διαδικτυακό τόπο δυνητικών προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών 
https://e-katalogos.etasa.gr.
H εν λόγω δράση προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα ενημέρωσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή τους στον κατάλογο δυνητικών προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών της ΕΤΑΔ, για την υποστήριξή της  στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και μη δράσεων.

Η δημιουργία και τήρηση του καταλόγου αποσκοπεί στην συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόμενων που θα υποβάλουν τα ζητούμενα στοιχεία (όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), προκειμένου να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν. Η εγγεγραμμένη επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο δύναται να κληθεί, σύμφωνα με την εφαρμογή των διαδικασιών επιλογής της ΕΤΑΔ, για την ανάθεση συμβάσεων υλοποίησης έργων / δράσεων που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή / και εθνικούς ή / και ιδίους πόρους.

Ο e-katalogos διασφαλίζει:
 • δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς πρόσβασης μέσω διαδικτύου με σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας.
 • ευκολία & οικονομία για τις επιχειρήσεις με τη δραστική μείωση διοικητικών εμποδίων.
 • απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.
 • δημοσιότητα και διαφάνεια.
 • στατιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων.
Η ΕΤΑΔ με τη δημιουργία του e-katalogos συνεργάζεται και διαλειτουργεί μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών προσφέροντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν τις θεματικές ενότητες, όπου επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, βάσει της εμπειρίας που διαθέτουν και να παρουσιάσουν, να διαχειριστούν και να επικαιροποιήσουν το πληροφοριακό υλικό, που αφορά στην επιχείρησή τους.

Η διάρκεια του e-katalogos παρατάθηκε για αόριστο χρόνο και σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση τυχόν νεότερης απόφασης κατάργησης ή ουσιώδους αναθεώρησής του, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος.

Διαδικασία εγγραφής

Κάθε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον e-katalogos θα πρέπει πρώτα να διαβάσει τη νέα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», τους αναλυτικούς όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Εφόσον πληροί τους όρους της Πρόσκλησης, θα πρέπει να εγγραφεί ηλεκτρονικά ως νέος πάροχος υπηρεσιών – προμηθευτής.

Στη συνέχεια, η ΕΤΑΔ αξιολογεί και κατόπιν εγκρίνει την εγγραφή της επιχείρησης στον κατάλογο των δυνητικών παρόχων υπηρεσιών – προμηθευτών της, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα για έλεγχο με οποιοδήποτε τρόπο των δηλωμένων στοιχείων και σε περίπτωση που προκύψει ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι αναληθείς, εσφαλμένες η παραπλανητικές ή εφόσον έπαψαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, δύναται να προχωρήσει στην διαγραφή του εγγεγραμμένου από τον Κατάλογο.

Η παραπάνω Πρόσκληση αποτελεί τροποποίηση της αρχικής δημοσιευθείσας«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» και περιέχει όλες τις αλλαγές που αποφασίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. προέβη στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Katalogos, με σκοπό την βελτίωση του περιβάλλοντος των χρηστών (λειτουργικότητα και ενημέρωση) αλλά και της διαδικασίας των προμηθειών του συνόλου της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, και μετά την μετάπτωση (migration) από την προηγούμενη στην νέα αναβαθμισμένη πλατφόρμα, σας ενημερώνουμε ότι η κατάσταση (status) των υφιστάμενων χρηστών αλλάζει από «εγγεγραμμένοι» σε «προς έγκριση», υπό την έννοια της συμπλήρωσης των νέων πεδίων προς συμπλήρωση και ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι εν λόγω χρήστες, όπως προβούν στις παρακάτω ενέργειες προκειμένου να συμπεριληφθούν εκ νέου στον κατάλογο:

 1. Την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης (password)
 2. Την συμπλήρωση των πρόσθετων (νέων) παρακάτω λειτουργικών στοιχείων ποιότητας στα αντίστοιχα πεδία:
 • Αριθμό ΓΕ.ΜΗ
 • Είδος Επιμελητηρίου
 • Αριθμό Μητρώου Επιμελητηρίου
 • Κατοχή ή μη Πιστοποιητικού EN ISO 9001:2008 (εφόσον υπάρχει)
 • Πολιτική Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση, όπου προβλέπεται.
 • Νομοί στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση

Επισημαίνουμε ότι πλέον η διαδικασία εγγραφής και έγκρισης θα γίνεται μόνον ηλεκτρονικά και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου κατά την εγγραφή.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την συνεργασία σας.