Είσοδος Χρηστών

Ανάρτηση Αποφάσεων

Τίτλος Διαδικασία Ανάθεσης Προϋπολογισμός Διάρκεια Επωνυμία Αναδόχου Ημ/νια ανάρτησης
Επιλογή «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΕΤΑΔ για τεκμηρίωση αιτήματος της ΕΤΑΔ προς ΕΕ / ΓΔ Ανταγωνισμού για τη χρηματοδότηση της μετασκευής και των κατασκευών της ζώνης ανάπλασης ΙΙΙ Φαλήρου» με κωδικό MIS 396282. Κλειστός Διαγωνισμός 20.000,00 € 60 ημερολογιακές ημέρες DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. 12/03/2013
Επιλογή «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΕΤΑΔ στην καταγραφή – κωδικοποίηση & αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων στις παράκτιες περιοχές του Φαληρικού Όρμου» με κωδικό MIS 396282 Κλειστός Διαγωνισμός 35.000,00 € εξήντα (60) ημερολογιακές ήμερες ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ 08/03/2013
Επιλογή «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην ΕΤΑΔ για την οργάνωση και παρακολούθηση της εξέλιξης της προμήθειας “Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού” στη θέση Κελλάρια με κωδικό MIS 374464» Απ' ευθείας Ανάθεση 14.500,00 € 90 ημέρες ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24/01/2013
Επιλογή «Σύμβουλος υποστήριξης για την προετοιμασία φακέλου κοινοποίησης κρατικής ενίσχυσης του έργου υποδομής Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου» Κλειστός Διαγωνισμός 30.000,00 € 240 ημερολογιακές ημέρες ecoplan 21/02/2013
Επιλογή «Σύμβουλος υποστήριξης στην παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων έργων της ΕΤΑΔ» Ανοικτός Διαγωνισμός 185.000,00 € 24 μήνες HILL INTERNATIONAL N.V. 18/06/2014
Επιλογή «Υποστηρικτική Εργασία προς τις Υπηρεσίες της ΕΤΑΔ στη σύνταξη προδιαγραφών για τη Β’ Φάση Προμηθείας Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού στη θέση Φτερόλακα» Απ' ευθείας Ανάθεση 12.300,00 € 120 ημέρες ΓΡ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 24/01/2013
Επιλογή «Υποστηρικτική Εργασία προς τις Υπηρεσίες της ΕΤΑΔ στις διαδικασίες ένταξης των έργων: α)Ενημέρωση τοπογραφικών και γεωγραφικών στοιχείων ακινήτων της ΕΤΑΔ και β) ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων της ΕΤΑΔ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΔΜ 2007-2013" Κλειστός Διαγωνισμός 20.000,00 € εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 12/03/2013
Επιλογή Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΕΤΑΔ για την διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησης έργων στο θαλάσσιο πυθμένα στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου» με κωδικό MIS 396282. Κλειστός Διαγωνισμός 49.086,00 € 120 ημερολογιακές ημέρες ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ 02/09/2013
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΕΛΙΔΑ